https://www.vffoto.com
Země

Pravidla

PRAVIDLA A PODMÍNKY "KLUBU VFFOTO"

1. PROVOZOVATEL KLUBU: Vladimír Fučík - VFFOTO, IČ : 63256118

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE: Tento „VFFOTO klub“ (dále jen „klub“) je dlouhodobou marketingovou akcí, nikoliv veřejným příslibem či návrhem smlouvy. Klub je provozovatelem vyhlášen od 1. října 2016 na dobu neurčitou; provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a opakovaně bez dalšího měnit a doplňovat pravidla a podmínky klubu či klub ukončit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna podmínek programu či jeho ukončení je účinná vyhlášením na www.vffoto.com/klub, kde jsou tak vždy k dispozici aktuální platná pravidla.

3. MÍSTO: Webové stránky: http://www.vffoto.com/klub_vffoto

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Členem klubu může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice (dále jen „člen klubu“) nebo některé členské zemi Evropské Unie. Každá osoba může být jako člen klubu registrována pouze jedenkrát, vícenásobná účast jedné a téže osoby není možná.

5. VZNIK ČLENSTVÍ V KLUBU: Zájemce se zapojí do Klubu tak, že si v době trvání Klubu zřídí uživatelský účet na webových stránkách www.vffoto.com/klub přičemž k vytvoření účtu stačí uvést standardní registrační údaje (kontaktní email, jméno a příjmení, ulice a ČP/ orientační, město, PSČ a telefon), zvolit si vlastní přístupové heslo k tomuto účtu a potvrdit souhlas s obchodními podmínkami a těmito pravidly. Vytvořený účet je společný pro Klub VFFOTO i e-shop VFFOTO.com, lze jej tedy využívat i pro nákupy výrobků VFFOTO. Členství není podmíněno nákupem či vlastnictvím VFFOTO produktu. Vytvoření účtu na webových stránkách bude ověřeno zasláním zpětného e-mailu a jeho potvrzením účastníkem klubu. Teprve odkliknutím potvrzovacího odkazu se zájemce stává plnoprávným členem klubu. Provozovatel programu si vyhrazuje právo kontroly platnosti e-mailové adresy a v případě podezření na nesplnění podmínek členství, zneužití klubu či na opakovanou registraci je oprávněn žádat nápravu, případně registraci odmítnout anebo i členství v klubu dodatečně a bez jakékoliv náhrady zrušit. Provozovatel programu se zavazuje, že regitrační údaje členů klubu, uvedené při registraci, neposkytne žádné další straně, s výjimkou smluvně vázaných zpracovatelů za účelem zajištění provozu Klubu a distribuce informací členům.

6. VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU A JEJICH ČERPÁNÍ: Řádně registrovaným členům klubu bude provozovatel e-mailem poskytovat informace o novinkách v sortimentu značky VFFOTO, akcích pouze pro členy klubu atd.

Speciální výhodou pouze pro člena klubu je nabídka servisu poškozeného kruhového fotofiltru značky VFFOTO za zvýhodněných podmínek: V případě poškození šroubovacího kruhového fotofiltru značky VFFOTO vzniklého vlastním zaviněním člena (např. poškození obroučky či rozbití skla po pádu…) a při splnění dále specifikovaných podmínek zajistí provozovatel VFFOTO klubu opravu, za kterou člen klubu zaplatí částku odpovídající 50 % aktuální ceny nového VFFOTO filtru téhož provedení. Pokud se filtr v daném provedení již nevyrábí a není možné jej opravit, bude členovi klubu nabídnut filtr ve stejné produktové řadě, přičemž člen klubu zaplatí 50 % z aktuální ceny tohoto filtru.

Další podmínky:
Člen Klubu VFFOTO může nárok na servis poškozeného filtru za zvýhodněnou cenu využít nejvýš na dva kusy filtrů během jednoho kalendářního roku.
Nárok může uplatnit pouze koncový zákazník, nikoli obchodní partner VFFOTO.
V případě filtru, zakoupeného koncovým zákazníkem přímo v e-shopu VFFOTO (www.vffoto.com) není třeba nákup nikterak dál prokazovat. V případě nákupu u oficiálních partnerů VFFOTO je potřeba koupi doložit – papírovým či elektronickým dokladem o prodeji (postačí čitelná kopie či foto účtenky, faktury např. z mobilního telefonu).
Nárok na servis poškozeného filtru za zvýhodněnou cenu NEVZNIKÁ při nákupu z jiných zdrojů nežli v e-shopu VFFOTO nebo od oficiálních obchodních partnerů VFFOTO. Zvýhodnění se vztahuje na filtry pořízené za standardních podmínek, nikoli na filtry ze slevových akcí.

Prakticky čerpání výhody probíhá takto:
Člen VFFOTO klubu zašle (z e-mailové adresy uvedené při registraci) provozovateli klubu žádost o opravu, ve které uvede své jméno a příjmení, doručovací adresu v ČR a kontaktní telefon, dále specifikuje druh a provedení VFFOTO filtru a popíše orientačně o jaké poškození jde. V případě nákupu od oficiálních partnerů VFFOTO je navíc potřeba nákup doložit (postačí čitelná kopie či foto účtenky, faktury např. z mobilního telefonu).

V e-mailovém potvrzení přijetí žádosti bude následně vyzván k doručení poškozeného filtru na adresu provozovatele VFFOTO klubu do Humpolce.
Náklady na doručení k provozovateli a zodpovědnost za případnou ztrátu zásilky nese člen VFFOTO klubu. Po doručení poškozeného VFFOTO filtru na adresu provozovatele bude člen informován e-mailem o ceně za opravu.
Cena činí 50% aktuální ceny nového filtru v e-shopu VFFOTO.com. Po odsouhlasení ceny bude členovi e-mailem zaslána faktura. Po jejím uhrazení bude opravený filtr buď připraven k vyzvednutí (po domluvě na termínu předem, vyzvednutí zdarma) na provozovně VFFOTO v Humpolci, nebo odeslán prostřednictvím smluvního dopravce.
Zasílací náklady dopravy k zákazníkovi budou účtovány dle aktuálně platného ceníku dopravy v e-shopu VFFOTO.

V ojedinělých případech, kdy výroba dané řady filtru byla ukončena a filtr nelze opravit (nedostatek náhradních komponent) ani nabídnout jiný filtr v adekvátním provedení, bude situace řešena se členem Klubu individuálně.

Nabídka servisu za výše uvedených podmínek se vztahuje výhradně na filtry značky VFFOTO.
NEVZTAHUJE se na poškození vzniklá běžným provozním opotřebením a dále na poškození vzniklá nevhodným způsobem čištění (např. poškrábání skla zrnky písku při otírání bez předchozího ofouknutí a ometení štětečkem) či nešetrné montáže/demontáže filtru na objektiv (např. šroubování „přes závit“).
Dále se NEVZTAHUJE na ploché celoskleněné filtry do držáku (nejsou opravitelné).

Člen klubu nemá z titulu členství nárok na žádné jiné plnění, než jaké je popsáno v těchto pravidlech a podmínkách.

7. ZRUŠENÍ ÚČASTI V PROGRAMU: Člen klubu je oprávněn kdykoliv bez dalšího zrušit svoje členství, a to oznámením o zrušení doručeným na info@vffoto.com.

8. KOMUNIKACE SE ČLENY KLUBU. Pro komunikaci se členy klubu bude užita e-mailová adresa uvedená jimi při registraci. Člen klubu je odpovědný za uvedení řádné a platné e-mailové adresy a přijímání zpráv.
Z technických důvodů nelze měnit e-mailovou adresu zadanou členem Klubu při registraci. Při případné změně e-mailové adresy (z důvodů na straně člena – např. zrušení daného e-mailu) je nutno provést novou registraci s jinou, platnou e-mailovou adresou. Ostatní údaje (mimo registrační e-mail) si spravuje sám člen klubu a může je měnit po přihlášení ve svém uživatelském účtu.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Registrací do VFFOTO klubu vyslovuje člen klubu bezvýhradný souhlas s těmito pravidly.

10. DOSTUPNOST STRÁNEK, COOKIES: Provozovatel programu neručí za trvalou dostupnost uvedených webových stránek a nabídek. Provozovatel programu může na uvedených webových stránkách využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu anebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Tato pravidla jsou platná od 8. 2. 2022 a nahrazují dřívější znění pravidel Klubu VFFOTO.

Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.